JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Leverings- en betalingsvoorwaarden:

Onderstaand tref je de Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van deze web-shop. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Goudvuur. Goudvuur is een onderdeel van Goudvuur VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24389215

Algemeen

Onder client wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen van deze web-shop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Vooruitbetaling

Goudvuur is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de client te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de client tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euros en incl. B.T.W.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Goudvuur niet kan worden toegekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de client is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de client zijn gekomen.

Ontbinding

Iedere tekortkoming van Goudvuur in de nakoming van n van zijn verplichtingen geeft aan de client de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Afhaaltijd

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de client, heeft Goudvuur het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren. De door Goudvuur vermelde afhaaldagen/datas zijn de enige dagen waarop vuurwerk geleverd wordt.

Betaling

Het aan Goudvuur verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan. Betaling vindt plaats via de on-line betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. Het minimale orderbedrag is 25,00 Euro en het maximale orderbedrag is 1.000,00 Euro. Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de client is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Garantie en keuring

Goudvuur garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert Goudvuur dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. Goudvuur garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO.Goudvuur garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Aansprakelijkheid

Goudvuur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven. Tevens is Goudvuur niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat client de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Goudvuur is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de client. Het bovenstaand risico en het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Clint over, op het moment van aflevering.

Toepasselijk recht bij geschillen

Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Goudvuur worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Goudvuur de client een termijn van een maand nadat Goudvuur zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Partile nietigheid

Indien n of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door n of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen Diversen De 10% gratis vuurwerk wordt door de client zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop. Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig artikel. Artikel- en prijswijzigingen zijn voorbehouden. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen vuurwerk verkocht of afgegeven ook al is de overeenkomst volledig afgerond. Het is alleen mogelijk om het vuurwerk af te halen. Hierbij geldt een max. van 10 kilo per keer. Clint heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Goudvuur geleverd product, dienen door de Clint terstond aan Goudvuur, op moment van afhalen, gemeld te worden. Indien Clint aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Goudvuur de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Goudvuur aanvaardt geen retouren.

Wijziging van de voorwaarden

Goudvuur is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Goudvuur zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Privacy Statement

Goudvuur zal geen misbruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd. De gegevens blijven in bezit van Goudvuur en worden op geen enkele manier aan derden verstrekt.

Welke Gegevens?

Tenzij je uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Goudvuur zich alleen tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de client. Goudvuur draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties. Wie hebben toegang tot de gegevens? Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Goudvuur zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Jouw rechten ten aanzien van de registratie

Op schriftelijk verzoek van de geregistreerde zullen wij je binnen een maand schriftelijk mededelen welke gegevens van je zijn opgenomen en in welke registraties. Indien wij of derden door inzage in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde word je van dit besluit binnen een maand na verzoek om inzage, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:

deze gegevens onjuist blijken te zijn de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Adreswijziging

Adreswijzigingen kunnen schriftelijk danwel per e-mail worden doorgegeven aan Goudvuur, onder vermelding van het oude en nieuwe adres.

Prijsvragen & Kortingscodes
staan op onze facebookpagina!

Facebook

    0 items


Onze Importeurs